ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,001
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,760
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง เมื่อวันที่
10 สิงหาคม 2564 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และเสนอให้นายอำเภออมก๋อยพิจารณาอนุมัติ ตามนัยมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ นายอำเภออมก๋อย ได้พิจารณาลงนามอนุมัติในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป


 
02 กันยายน 2564


ไฟล์เอกสาร PDF