ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
990
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,001
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,760
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254712 พ.ย. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.255412 พ.ย. 2563
3รบ.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่าย-ฉบับ-3-255812 พ.ย. 2563
4การรับ-การเบิก-การตรวจ-ฉบับ-412 พ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ12 พ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗12 พ.ย. 2563
7ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา254812 พ.ย. 2563
8คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"19 ก.พ. 2563
9คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"19 ก.พ. 2563
10คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น19 ก.พ. 2563
11ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวฺิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256319 ก.พ. 2563
12ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งบริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการท้องถิ่น)19 ก.พ. 2563
13ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)19 ก.พ. 2563

1