ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
1,033
เดือนที่แล้ว
2,736
ปีนี้
21,380
ปีที่แล้ว
18,790
ทั้งหมด
59,929
ไอพี ของคุณ
3.236.225.157

1
กิจกรรมปุ๋ยพืชสดปรับปรุงและบำรุงดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

การติดตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมปุ๋ยพืชสดปรับปรุงและบำรุงดิน

14 ธันวาคม 2564

 กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเปียง กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2564

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง  ประจำปีงบประมาณ  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่่  7 - 8  เมษายน  2564  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง(บ้านยางใต้)

07 เมษายน 2564

โครงการบรรพชา  (สามเณร) ภาคฤดูร้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรพชา  (สามเณร) ภาคฤดูร้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 30  มีนาคม - 7 เมษายน  2564  ณ  วัดบ้านหลวง  ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม ศีล สมาธิ  และปัญญา  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย               มีสติสัมปชัญญะ  พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบ  

07 เมษายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้การจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน หมู่บ้าน ครัวเรือน ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle)  และสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่ตลอดไป

31 มีนาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ณ บริเวณแม่น้ำบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างพลังมวลชนที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นน้ำและลุ่มน้ำแม่หาดให้คงสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

10 มีนาคม 2564

กิจกรรมการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
03 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดโครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 

05 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมศาสนา,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  คริสตจักรบ้านแม่ลานน้อย  ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวคริสต์ในตำบลยางเปียง  และประชาชนทั่วไปได้ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส  เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลประจำปี      ซึ่งในศาสนาคริสต์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูในวันที่  25  ธันวาคม  ของทุกปีเป็นเทศกาลแห่งการให้  และเป็นเทศกาล แห่งความสุข  ดังนั้น  ในวันที่  25  ธันวาคม  ของทุกปี  ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก

21 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2563  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  สนามกีฬาบ้านกองซาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานจารีตประเพณีปีใหม่ม้งให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปและตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ      ท้องถิ่น

17 ธันวาคม 2563

กิจกรรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

การอนุรักษ์พืชสมุนไพร งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง โดยจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร พร้อมติดป้ายชื่อและสรรพคุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งมีการรวบรวมและมีการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อ

26 กันยายน 2563

โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

ผลการปฎิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ประจำปี 2563 งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานปลัดฯ    ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบการส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ และดำเนินชีวิต โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การคลุมโคนต้นไม้ผลด้วยฟาง การบำรุงดินด้วยปอเทือง การปล่อยพันธุ์ปลา เป็นต้น

18 กันยายน 2563

กิจกรรมการใส่ปุ๋ยหลังปลูกต้นไม้,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ ร่วมกับผู้นำ และกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหลวง ได้ดำเนินการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 พร้อมกลบปุ๋ย ต้นเหลืองเชียงรายจำนวน 400 ต้น และต้นทองอุไรจำนวน 30 ต้น

15 กันยายน 2563

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านยางเปียง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและการสื่อสารเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษและมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น

08 กันยายน 2563

โครงการเยาวชนยางเปียงห่างไกลยาเสพติด ,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการเยาวชนยางเปียงห่างไกลยาเสพติดวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตำบลยางเปียงเราห่างไกลจากยาเสพติด

 

27 สิงหาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (37 รายการ)