ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
143
เมื่อวานนี้
225
เดือนนี้
2,779
เดือนที่แล้ว
2,549
ปีนี้
8,136
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
81,225
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

1
โครงการสนับสนุนนักกีฬาและทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ  2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนนักกีฬาและทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ ประจำปีงบประมาณ  2566   ระหว่างวันที่  22 - 23  ธันวาคม 2565  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา           องค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเข้าร่วม 

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขึ้นระหว่างวันที่        9 - 10  ธันวาคม 2565  ณ คริสตจักรบ้านแม่แฮน้อย

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม  2565  ณ คริสตจักรบ้านเหล่าปลาทู  

04 มกราคม 2566

โครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศาสนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม  2565  ณ คริสตจักรบ้านสบลาน  

04 มกราคม 2566

กิจกรรมปุ๋ยพืชสดปรับปรุงและบำรุงดิน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

การติดตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมปุ๋ยพืชสดปรับปรุงและบำรุงดิน

14 ธันวาคม 2564

 กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเปียง กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน

28 มิถุนายน 2564

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง  ประจำปีงบประมาณ  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง ประจำปีงบประมาณ 2564  ระหว่างวันที่่  7 - 8  เมษายน  2564  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง(บ้านยางใต้)

07 เมษายน 2564

โครงการบรรพชา  (สามเณร) ภาคฤดูร้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรพชา  (สามเณร) ภาคฤดูร้อย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 30  มีนาคม - 7 เมษายน  2564  ณ  วัดบ้านหลวง  ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการอบรม ศีล สมาธิ  และปัญญา  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย               มีสติสัมปชัญญะ  พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบ  

07 เมษายน 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้การจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชน หมู่บ้าน ครัวเรือน ตามหลักการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle)  และสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่ตลอดไป

31 มีนาคม 2564

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่หาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ณ บริเวณแม่น้ำบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสร้างพลังมวลชนที่จะร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้นน้ำและลุ่มน้ำแม่หาดให้คงสภาพทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป

10 มีนาคม 2564

กิจกรรมการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th
03 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดโครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไข ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง 

05 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการส่งเสริมศาสนา,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2563  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียงได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศาสนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  คริสตจักรบ้านแม่ลานน้อย  ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวคริสต์ในตำบลยางเปียง  และประชาชนทั่วไปได้ร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาส  เนื่องจากวันคริสต์มาสเป็นเทศกาลประจำปี      ซึ่งในศาสนาคริสต์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูในวันที่  25  ธันวาคม  ของทุกปีเป็นเทศกาลแห่งการให้  และเป็นเทศกาล แห่งความสุข  ดังนั้น  ในวันที่  25  ธันวาคม  ของทุกปี  ถือเป็นวันที่มีความสำคัญของชาวคริสต์ทั่วโลก

21 ธันวาคม 2563

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2563  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  สนามกีฬาบ้านกองซาง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานจารีตประเพณีปีใหม่ม้งให้สืบทอดคงอยู่ต่อไปและตระหนักถึงความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ      ท้องถิ่น

17 ธันวาคม 2563

กิจกรรมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง,yangpiang.go.th

การอนุรักษ์พืชสมุนไพร งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง โดยจัดทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร พร้อมติดป้ายชื่อและสรรพคุณ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งมีการรวบรวมและมีการปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อ

26 กันยายน 2563

1 2 3 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (41 รายการ)