ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
169
เดือนนี้
2,711
เดือนที่แล้ว
2,711
ปีนี้
14,441
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
87,530
ไอพี ของคุณ
3.236.27.143

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254712 พ.ย. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.255412 พ.ย. 2563
3รบ.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่าย-ฉบับ-3-255812 พ.ย. 2563
4การรับ-การเบิก-การตรวจ-ฉบับ-412 พ.ย. 2563
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ12 พ.ย. 2563
6พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗12 พ.ย. 2563
7ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา254812 พ.ย. 2563
8คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะหลัก"19 ก.พ. 2563
9คู่มือ การกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น "คู่มือสมรรถนะประจำผู้บริหาร"19 ก.พ. 2563
10คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น19 ก.พ. 2563
11ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวฺิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256319 ก.พ. 2563
12ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งบริหารท้องถิ่น และผู้อำนวยการท้องถิ่น)19 ก.พ. 2563
13ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและทั่วไป)19 ก.พ. 2563

1